Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Pozivamo Vas na sudjelovanje i prijavu radova za znanstveno-stručni skup: Nanos u vodnim sustavima – stanje i trendovi. 

Znanstveno stručni skup organizira Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskim društvom za zaštitu voda, Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Varaždinom a održat će se na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu od 7. – 8. svibnja 2020. 

TEME ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA:

  1. Procesi stvaranja, pronosa i taloženja nanosa na riječnim slivovima i u vodotocima
  2. Nanos u vodotocima, akumulacijama i jezerima, ekosustavi vezani uz pojave nanosa
  3. Monitoring mutnoće vode, suspendiranog i vučenog nanosa, kakvoća nanosa i vode
  4. Modeliranje procesa vezanih uz pronos i taloženje nanosa
  5. Stanje proučenosti procesa vezanih uz nanos u Hrvatskoj i susjednim zemljama – recentni projekti
  6. Nanos u vodama krških vodonosnika – pojave zamućenja krških izvora i kakvoća njihovih voda
  7. Upravljanje vodnim područjima – riječna morfologija, revitalizacija vodotoka i drugih vodnih sustava, hidromorfološki učinci

Prvu obavijest možete preuzeti u nastavku:

 

 

Prva obavijest