Hrvatsko društvo za zaštitu voda

(ažurirano u travnju 2024.)


Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Zakon o vodama  (NN 66/19, NN 84/21 i NN 47/23)

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/1156/13154/14119/15, 120/16, 66/19 i 36/24)

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19 i 20/23)

Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/1046/1251/13 i 120/14)

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/1083/12, 10/14, 32/20, 158/23 i 33/24)

Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/1083/12, 151/13, 116/18 i 33/24)

Uredba o uslužnim područjima (NN 70/23)

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/1076/1119/12151/13, 83/15 i 73/20)

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)

Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10 i 108/13)

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 66/16)

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (NN 117/15)

Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)

Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15)

Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10 i 88/11)

Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10)

Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)

Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)

Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)

Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20)

Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13)

Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13 i 53/16)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13 i 140/15)

Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10126/12 i 112/14)

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 36/20)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN 114/10 i 142/12)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 1/11 i 118/12)

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim stolnim vodama  (NN 48/15)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19)

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10 i 126/13)

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (NN 73/10)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10 i 76/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN 114/10)

Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10 i 3/14)

Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/103/14)

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14)

Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja (NN 3/11)

Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (NN 48/14)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)

Akcijski program zaštite voda od onečiščenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13 i 22/15)

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (NN 106/13 i 6/16)

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)

Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)