Napravite account

*

*

*

*

*

*

Zaboravili ste lozinku?

*

Zakonodavstvo

Ovdje možete naći i pratiti najnovije izmjene zakonodavstva RH vezanog uz vodno gospodarstvo. (zadnja izmjena: 10.01.2017.)

 

Hrvatsko vodno zakonodavstvo: 

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Zakon o vodama  (NN 153/09, 63/11, 130/1156/13 i 14/14) - pročišćeni tekst

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) - pročišćeni tekst

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/1343/1427/15 i 3/16) - pročišćeni tekst

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/1079/13 i 9/14) - pročišćeni tekst

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13)

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 82/13)

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13154/14 119/15 i 120/16) - pročišćeni tekst

Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/1046/1251/13 i 120/14) - pročišćeni tekst

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) - pročišćeni tekst

Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13 i 53/16) - pročišćeni tekst

Akcijski program zaštite voda od onečiščenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13 i 22/15)

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim stolnim vodama  (NN 48/15)

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (NN 106/13 i 6/16)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13 i 140/15) - pročišćeni tekst

Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/1083/12 i 10/14) - pročišćeni tekst

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10126/12 i 112/14) - pročišćeni tekst

Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/1083/12 i 151/13) - pročišćeni tekst

Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14)

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/1076/1119/12151/13 i 83/15) - pročišćeni tekst

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10134/12 i 107/14)

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/10 i 146/12) - pročišćeni tekst

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN 114/10142/12) - pročišćeni tekst

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 1/11 i 118/12)

Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10 i 88/11) - pročišćeni tekst

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda  (NN 5/11)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14) - pročišćeni tekst

Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja (NN 3/11)

Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (NN 48/14)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)

Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10)

Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10 i 160/13) - pročišćeni tekst

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10 i 126/13) - pročišćeni tekst

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (NN 73/10)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10 i 76/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN 114/10)

Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10 i 3/14)

Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/10, 3/14)

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)

Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10 i 108/13) - pročišćeni tekst

Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)

Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)

Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)

Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)

 

Područja posebne zaštite voda: Zaštićena područja

- područja namijenjena za zahvaćanje vode za piće (članak 88. ZoV)

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13)

- područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama 

Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)

Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)

- područja za kupanje i rekreaciju 

Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)

- područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 

Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15) - pročišćeni tekst

Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)

- područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite 

Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) - pročišćeni tekst

 

 

EU vodno zakonodavstvo
 

Okvirna direktiva o vodama (Direktiva 2000/60/EZ)

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva 91/271/EEZ)

Direktiva o kakvoći vode za piće (Direktiva 98/83/EZ), izmjene Prilog II i III

Direktiva o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (Direktiva 91/676/EZ)

Direktiva o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (Direktiva 2006/118/EZ)

Direktiva o  upravljanju kakvoćom vode za kupanje (Direktiva 2006/7/EZ)

Direktiva o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš (2006/11/EZ)

Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (Direktiva 2007/60/EZ)

Okvirna direktiva o morskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ)

Direktiva o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (Direktiva 2006/44/EZ)

Direktiva o propisanoj kakvoći vode u kojoj žive školjkaši (Direktiva  2006/113/EZ)

Direktiva o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (Direktiva 80/68/EEZ)

Direktiva o standardima kakvoće u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ, i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva 2008/105/EZ)

Direktiva kojom se utvrđuju tehničke specifikacije za kemijsku analizu i praćenje stanja voda - Direktiva Komisije 2009/90/EZ

Direktiva o kvaliteti vode za kupanje (Direktiva 76/160/EEZ)

 

 

TOP